Kategorier

Events

  • Ingen kommende arrangement
AEC v1.0.4

Sponsorer:

VEDTEKTER TOSK

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKML)
(Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)
Lov for Tvedestrand & omegn sykkelklubb, stiftet 25.10.2007, med senere
endringer, senest 15.01.2015, forhndsgodkjent av Aust Agder idrettskrets27.10.2014.
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
1 Forml
(1) Idrettslagets forml er drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komit (NIF).
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge p grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og rlighet.

2 Organisasjon
(1) Idrettslaget er selveiende og frittstende med utelukkende personlige medlemmer.1
(2) Idrettslaget er medlem av de(t) srforbund som lagets rsmte bestemmer.2
(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Aust Agder idrettskrets, hrer hjemme i
Tvedestrand kommune, og er medlem av Tvedestrand idrettsrd3.
(4) Idrettslaget skal flge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som mtte st i idrettslagets egen lov.

3 Medlemmer
1 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for
eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innfres familiekontingent er anse som en
rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet gjre. Medlemmer m flgelig registreres
enkeltvis.
2 Idrettslaget m vre medlem i de(t) srforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget
utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et srforbund i NIF, jf. NIFs lov 10-1.Dette
skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan. Det er rsmtet i idrettslaget som vedtar hvilke idretter
idrettslaget skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle srforbund.
3 Idrettslag kan bare vre medlem av ett idrettsrd. Hvis et idrettslags naturlige omrde strekker seg over
mer enn n kommune, avgjr idrettslagets rsmte ved lovendringsvedtak hvilket idrettsrd det tilhrer.
(1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og
vedtak kan bli tatt opp som medlem. En sker kan ikke tas opp som medlem uten ha
gjort opp de konomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.
(2) Medlemskap kan nektes i srlige tilfeller. Idrettslagets avgjrelse kan pklages til
idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens
avgjrelse kan pklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er
mottatt.
(3) Medlemskap i idrettslaget er frst gyldig og regnes fra den dag frste kontingent er
betalt.
(4) Medlemmet plikter overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets
regelverk og vedtak.
(5) Utmelding skal skje skriftlig og fr virkning nr den er mottatt.
(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to r taper automatisk sitt
medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt
sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen fr skyldig kontingent er betalt.
(7) Idrettslaget skal fre medlemslister.
(8)Idrettslaget plikter fre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
medlemsregister i trd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av rsmtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for
deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
5 Kjnnsfordeling
(1)Ved valg/oppnevning av representanter til rsmte/ting, samt medlemmer til styre, rd
og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjnn.
(2)Sammensetningen skal vre forholdsmessig i forhold til kjnnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at det skal vre minst to representanter fra hvert kjnn der det
velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer
eller frre skal begge kjnn vre representert. Ansattes representant teller ikke med ved
beregningen av kjnnsfordelingen.
Side 2 av 11(3)Idrettskretsen kan, nr det foreligger srlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen.
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nrmere vilkr for dispensasjon og konsekvensene av
manglende oppfyllelse av bestemmelsen.5

6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
(1) For ha stemmerett og vre valgbar m man vre fylt 15 r, vrt medlem av
idrettslaget i minst n mned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene6
. Ingen kan mte eller
avgi stemme ved fullmakt.
(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett p idrettslagets ordinre eller
ekstraordinre rsmte. Dette gjelder ikke for spiller/utver med kontrakt og
medlemskap i laget.
(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av flgende verv i idrettslaget:
medlem av styre, valgkomit, kontrollkomit, lovutvalg, revisor.
(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i
samme konkurranse.
(5) Engasjert revisor har talerett p ordinrt og ekstraordinrt rsmte i saker som ligger
innenfor sitt arbeidsomrde.
(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett p ordinrt og
ekstraordinrt rsmte i idrettslaget.
(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til fremme forslag til idrettslagets rsmte
og til fremme forslag under rsmtet.

7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som fr ansettelse i idrettslaget plikter fratre tillitsvervet,
og gjeninntrer nr ansettelsesforholdet opphrer.
(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
rsmte/ting eller mte i overordnede organisasjonsledd.
(3) Frste og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utver med kontrakt
og medlemskap i idrettslaget.
5 Se forskrift til NIFs lov 2-4. 6 For eksempel skyldig kontingent.
Side 3 av 11
(4) Bestemmelsen fr tilsvarende anvendelse p person som har oppdragsavtale som i
omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget.
(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til utpeke
et eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre.
(6) Idrettskretsen kan, nr det foreligger srlige forhold, gi dispensasjon.
(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nrmere vilkr for dispensasjon.

8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til
idrettslaget
(1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en konomisk
interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet
ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonr med vesentlig innflytelse i
en juridisk person med konomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen
gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som fr en slik avtale,
styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter fratre tillitsvervet, og gjeninntrer nr
forholdet opphrer.
(2) Person som i henhold til frste ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til rsmte/ting eller mte i overordnede organisasjonsledd.
(3) Idrettskretsen kan nr det foreligger srlige forhold, gi dispensasjon.
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nrmere vilkr for dispensasjon.

9 Inhabilitet
(1)En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til
tilrettelegge grunnlaget for en avgjrelse eller til treffe avgjrelse:
a) nr vedkommende selv er part i saken
b)nr vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje
eller i sidelinje s nr som ssken
c) nr vedkommende er eller har vrt gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d)nr vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
(2) Likes er vedkommende inhabil nr andre sregne forhold foreligger som er egnet til
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt p om
avgjrelsen i saken kan innebre srlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv
7 Se forskrift til NIFs lov 2-6 og 2-7. 8 Se forskrift til NIFs lov 2-6 og 2-7.
Side 4 av 11
eller noen som vedkommende har nr personlig tilknytning til. Det skal ogs legges vekt
p om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjrelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i idrettslaget.
(4) Inhabilitetsreglene fr ikke anvendelse dersom det er penbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne
pvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende
viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjrelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjrelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstr sprsml om inhabilitet for flere
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjrelsen av sin egen eller et annet medlems
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville vre vedtaksfrt i sprsmlet. I sistnevnte
tilfelle skal alle mtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold
som gjr eller kan gjre vedkommende inhabil. Fr sprsmlet avgjres, br varamedlem
eller annen stedfortreder innkalles til mte og delta ved avgjrelsen dersom det kan
gjres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
(7) I vrige tilfeller avgjr vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en
part krever det og det kan gjres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers
finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge sprsmlet for sin nrmeste
overordnete til avgjrelse.
(8) Bestemmelsen gjelder ikke p rsmtet i idrettslaget.

10 Vedtaksfrhet, flertallskrav og protokoll
(1) Nr ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksfre nr
et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.
Ved stemmelikhet er mteleders stemme avgjrende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling9 eller ved fjernmte10. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning
til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved
fjernmte skal alle mtedeltakerne kunne hre og kommunisere med hverandre.

(3) Det skal fres protokoll fra styremter.
9 For eksempel mte per e-post. 10 For eksempel mte per telefon/videokonferanse.
Side 5 av 11

11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjrelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for ndvendige, faktiske utgifter inkludert tapt
arbeidsfortjeneste, som pfres vedkommende i utfrelsen av vervet. Tillitsvalgt kan
motta en rimelig godtgjrelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og
godtgjrelse skal fremg av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme
av rsberetningen.

III. KONOMI
12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig.
(2) Idrettslag med en rlig omsetning p under kr 5 millioner skal flge NIFs regnskapsog
revisjonsbestemmelser. vrige idrettslag skal flge regnskapsbestemmelsene i
regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og
velge kontrollkomit. Kontrollkomiteens oppgaver flger av NIFs lov 2-12.
(3) Bankkonti skal vre knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i
fellesskap. Underslagforsikring skal vre tegnet for dem som disponerer.
(4) P rsmtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med
grupper/avdelinger, skal ogs omfatte regnskapene og budsjettene for
gruppene/avdelingene, og skal flge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.
(5) Budsjettet skal vre realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det
dekkes av positiv egenkapital.
(6) Idrettslaget kan ikke gi ln eller stille garantier for ln hvis ikke lnet eller garantien
er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for ln og
garantier skal opplyses i note til rsoppgjret.
(7) Disposisjoner av ekstraordinr karakter eller betydelig omfang i forhold til
idrettslagets strrelse og virksomhet, herunder lneopptak, skal vedtas av rsmtet.
rsmtet br vedta et srskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.
IV. RSMTE, STYRE, UTVALG MV.

13 rsmtet
Side 6 av 11(1) rsmtet er idrettslagets verste myndighet, og avholdes hvert r i Januar. 11 mned.
(2)rsmtet innkalles av styret med minst n mneds varsel direkte til medlemmene
eventuelt p annen forsvarlig mte, herunder ved kunngjring i pressen, eventuelt p
idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjres
tilgjengelig p internett eller p annen forsvarlig mte. Forslag som skal behandles p
rsmtet m vre sendt til styret senest 2 uker fr rsmtet. Fullstendig sakliste og andre
ndvendige saksdokumenter med forslag m vre gjort tilgjengelig for medlemmene
senest en uke fr rsmtet.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjr rsmtet hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om rsmtet er lovlig innkalt og om det er saker
som ikke kan behandles.
(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til rsmtet. rsmtet kan invitere andre
personer og/eller media til vre tilstede, eventuelt vedta at rsmtet kun er pent for
medlemmer.
(5) rsmtet er vedtaksfrt dersom det mter et antall stemmeberettigete medlemmer
som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom rsmtet ikke
er vedtaksfrt, kan det innkalles til rsmte p nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(6) P rsmtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke
er oppfrt p utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles nr 2/3 av de
fremmtte stemmeberettigete p rsmtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

14 Ledelse av rsmtet
rsmtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behver ikke vre medlem av
idrettslaget.

15 rsmtets oppgaver
(1) rsmtet skal12:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er)13 samt 2 medlemmer til underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets rsberetning, herunder eventuelle gruppersmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
11 Idrettslaget m avholde rsmte for behandling av foregende rs regnskap innen utlpet av juni det
pflgende r. 12 Dersom saklisten ikke fullfres, kan det innkalles til fortsettende rsmte. Slik innkalling skjer p
tilsvarende mte som for ordinrt rsmte, men eventuelt med kortere frist godkjent av rsmtet.
Fortsettende rsmte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for rsmtet. 13 Verken dirigent eller referent behver vre medlem i idrettslaget, se ogs 14.
Side 7 av 11
6. Behandle forslag og saker. 14
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.15
10. Foreta flgende valg:16
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlem17 og 1 varamedlem
c) vrige valg i henhold til rsmtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer18
e) Representanter til ting og mter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett.
f) Valgkomit med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste rsmte.
(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De vrige medlemmer til styret velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjres rekkeflgen i
forhold til stemmetall.
(3) Valgkomiteen velges p fritt grunnlag, etter innstilling fra styret..

16 Stemmegivning p rsmtet
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for vre gyldig, vre
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn n
stemme. Ingen kan mte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som
ikke avgitt.
(2) Valg foregr skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav
om det. Hvis det skal vre skriftlige valg, kan bare foresltte kandidater fres opp p
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foresltte
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og
stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Nr et valg foregr enkeltvis og ingen kandidat oppnr mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppndd flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjres valget ved loddtrekning.
14 Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som rsmtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt
behandle etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede p rsmtet.
15 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. 16 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges p rsmtet. rsmtet kan i tillegg velge andre
tillitspersoner det er behov for. 17 Antall styremedlemmer og varamedlemmer m fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1
styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.
18 Idrettslag med rlig omsetning p mer enn kr 5 millioner plikter ha engasjert revisor, jf. NIFs lov 2-
11, og m innta flgende som nytt punkt 10 i 15: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til revidere
idrettslagets regnskap. Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 (tidligere punkt 10) bokstav d)
endres til: Kontrollkomit med minst 2 medlemmer.
Side 8 av 11
(4) Nr det ved valg skal velges flere ved en avstemning, m alle, for anses valgt, ha
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av
vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppndd dette i frste
omgang, anses de valgt som har ftt mer enn halvparten av stemmene. Det foretas s
omvalg mellom de vrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har
ftt flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjres valget ved loddtrekning.
(5) For vre gyldig m valg vre gjennomfrt i henhold til 5 til 8.

17 Ekstraordinrt rsmte
(1) Ekstraordinrt rsmte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14
dagers varsel etter:
a) Vedtak av rsmtet i idrettslaget.
b) Vedtak av styret i idrettslaget.
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.
(2) Ekstraordinrt rsmte innkalles direkte til medlemmene eventuelt p annen
forsvarlig mte, herunder ved kunngjring i pressen, eventuelt p idrettslagets
internettside. Saksliste og ndvendige saksdokumenter skal flge innkallingen. Innkalling
kan henvise til at saksdokumentene gjres tilgjengelig p internett eller p annen
forsvarlig mte.
(3) Ekstraordinrt rsmte er vedtaksfrt dersom det mter et antall stemmeberettigete
medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom
det ekstraordinre rsmtet ikke er vedtaksfrt, kan det innkalles til rsmte p nytt uten
krav til minimumsdeltakelse.
(4) Ekstraordinrt rsmte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket eller i kravet om innkalling av rsmtet.

18 Idrettslagets styre
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets hyeste myndighet19
mellom rsmtene.
(2) Styret skal:20
19 Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebrer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og
inng evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom srskilt
instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til forplikte laget innenfor
instruksens/vedtakets rammer.
20 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Idrettslaget str fritt til legge til andre
styreoppgaver i bestemmelsen.
Side 9 av 11
a) Iverksette rsmtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Pse at idrettslagets midler brukes og forvaltes p en forsiktig mte i samsvar med
de vedtak som er fattet p rsmtet eller i overordnet organisasjonsledd, og srge
for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen samt en forsvarlig konomistyring.
c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og
utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Representere idrettslaget utad.
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.21
(3) Styret skal holde mte nr lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det.

19 Grupper/avdelinger/komiteer
(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling p kandidater til alle tillitsverv som skal
velges p rsmtet, med unntak av valgkomit. Medlem av valgkomit som selv blir
kandidat til verv, plikter tre ut av valgkomiteen.
(2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets rsmte
bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
Dette vedtas i forbindelse med rlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan,
jf. 15 (1) pkt. 9.
(3) For grupper/avdelingers konomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og
grupper/avdelinger kan ikke inng avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets
godkjennelse jf. 18.

V. VRIGE BESTEMMELSER
20 Alminnelige disiplinrforfyninger, sanksjoner etter kamp- og
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinrforfyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

21 Lovendring
(1) Lovendring kan bare foretas p ordinrt eller ekstraordinrt rsmte i idrettslaget
etter ha vrt oppfrt p saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
21 Ansvarlig for politiattestordningen er pkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindrerige
og/eller mennesker med utviklingshemming.
Side 10 av 11
(2) Lovendringer som flge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer
vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft fr de er godkjent av idrettskretsen.
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.
(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen plegge ndvendig endring for
unng motstrid med NIFs regelverk.
(4) Endringer i 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv.

22 Opplsning – Sammenslutning – Konkurs
(1) Forslag om opplsning av idrettslaget m frst behandles p ordinrt rsmte. Blir
opplsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinrt rsmte 3 mneder
senere. For at opplsning skal skje m vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som opplsning av laget.22 Vedtak
om sammenslutning og ndvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar
med bestemmelsene om lovendring, jf. 21.
(3) Ved opplsning eller annet opphr av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler
etter avvikling et forml godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal
opplses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager fr idrettslaget holder sitt ordinre
rsmte til behandling av saken.
(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som opplst nr konkurs er avsluttet og det
mister sledes sitt medlemskap i NIF.
22 Ved sammensling skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.
Side 11 av 11